คณะกรรมการวิเคราะห์งบประมาณ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 1364/2563

(29 ก.ค.63) กองนโนบายและแผนจัดประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์งบประมาณ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 1364/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อวิเคราะห์งบประมาณการใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย ของหน่วยงาน ระดับคณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานตามกรอบพิจารณาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี