ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะในการเตรียมจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากคณะศึกษาดูงานสำนักงบประมาณ

กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะในการเตรียมจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากคณะศึกษาดูงานสำนักงบประมาณ และรายงานผลการดำเนินงานด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561