ประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ มรส. (stakeholder)

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ มรส.(stakeholder) ณ ห้อง GA 102 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

Read more