คณะกรรมการวิเคราะห์งบประมาณ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 1364/2563

(29 ก.ค.63) กองนโนบายและแผนจัดประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์งบประมาณ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 1364/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อวิเคราะห์งบประมาณการใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย ของหน่วยงาน ระดับคณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานตามกรอบพิจารณาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

Read more

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

ดาวน์โหลด เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 .pdf  

Read more

หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทาง การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลด หลักเกณฑ์-อัตราค่าใช้จ่าย-และแนวทาง-การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 62.pdf    

Read more

ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(วันนี้ 1 กรกฎาคม 2563) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

Read more

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบเจลล้างมือให้กับกองนโยบายและแผน เพื่อร่วมรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด-19 (Covid-19)

(9 มีนาคม 2563) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย มอบเจลล้างมือให้กับกองนโยบายและแผน โดยมีนางวีณา นวลละออง ผู้อำนวยการกองฯ และเจ้าหน้าที่รับมอบ เพื่อร่วมรณรงค์​ป้องกันเชื้อโควิด-19 (Covid-19) เนื่องจากมีนักศึกษาและผู้มาติดต่อราชการเป็นจำนวนมาก และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสในกลุ่มคนหมู่มาก ทั้งนี้เจลล้างมือผลิตโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Read more

เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ “ผืนป่าพระบารมี”

(9 มี.ค. 63) กองนโยบายและแผน พร้อมด้วย นางวีณา นวลละออง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เข้าร่วมโครงการ “ผืนป่าพระบารมี” ซึ่งจะปลูกต้นไม้ จำนวน 1,200 ต้น โดยปลูกในครั้งที่ 5 เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 100

Read more

ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ไตรมาส 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

(28 กุมภาพันธ์ 2563) กองนโยบายและแผน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ไตรมาส 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/สถาบัน/หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2563

Read more