พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ “โครงการสุราษฎร์ธานีเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน (Smart City)” ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

(วันนี้ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ) กองนโยบายและแผน เป็นเจ้าภาพในการจัดทำพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ “โครงการสุราษฎร์ธานีเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน (Smart City)” ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (โดย ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ) ร่วมกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (โดย นายธีระกิจ

Read more

“ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อระดมความคิดเห็น และออกแบบมหาวิทยาลัยร่วมกัน” (SRU Re-profile) เจาะจุดแข็งวิเคราะห์จุดอ่อน สายวิชาการ ระยะ 2

(วันนี้ 31 มกราคม 2563) กองนโยบายและแผน จัดประชุมโครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อระดมความคิดเห็น และออกแบบมหาวิทยาลัยร่วมกัน” (SRU Re-profile) เจาะจุดแข็งวิเคราะห์จุดอ่อน สายวิชาการ ระยะ 2 ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการ บุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อระดมความคิดเห็นและออกแบบมหาวิทยาลัยร่วมกัน” (SRU

Read more

Smart City 2 (ประชุมเตรียมความพร้อมการลงนามทำบันทึกความร่วมมือ)

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการจัดประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง/หัวหน้ากลุ่มหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการลงนามทำบันทึกความร่วมมือโครงการสุราษฎร์ธานีเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน (Smart City) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ในวันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 2 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี

Read more

Smart City

(วันนี้ (๖ มกราคม ๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๐๐ น. ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสุราษฎร์ธานีเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน (Smart City) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจัดประชุมกับสำนักงานจังหวัด เพื่อหารือการพิจารณาโครงการในวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ

Read more

เพื่ออวยพรเเละรับพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563

(วันนี้ 3 มกราคม 2562) ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรสังกัดกองนโยบายและแผน เข้าพบ ผศ.ดร. วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการอธิการบดี เพื่ออวยพรเเละรับพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 ณ ห้องอธิการบดี ชั้น

Read more

พบ ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อพบปะพูดคุยและเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

(วันนี้ 3 มกราคม 2563) ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยนางวีณา นวลละออง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เข้าพบ ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อพบปะพูดคุยและเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในด้านแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read more

โครงการ “การปฏิรูปมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

(เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน และยุทธศาสตร์ และในนามของกองนโยบายและแผน จัดโครงการ “การปฏิรูปมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ได้รับเกียรติบรรยายพิเศษจาก นายวิชัย ศรีขวัญ (นายกสภามหาวิทยาลัย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับระบบการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ บทบาท และความรับผิดชอบ

Read more

โครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการ บุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อระดมความคิดเห็น และออกแบบมหาวิทยาลัยร่วมกัน” (SRU Re-profile)

(วันที่ 16-17 ธ.ค. 62) กองนโยบายและแผน จัดประชุมโครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการ บุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อระดมความคิดเห็น และออกแบบมหาวิทยาลัยร่วมกัน” (SRU Re-profile) โดยวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการพัฒนาร่วมกันทั่วทั้งองค์กรให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และการขับเคลื่อนการพัฒนาหน่วยงานให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้บุคลากรสายวิชาการที่สังกัดคณะต่าง ๆ ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 55 คน

Read more

ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 3566 / 2562 เรื่อง พิจารณาผลการดำเนินโครงการศึกษาและพัฒนาเชิงพื้นที่ เรารัก มรส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(วันนี้ 18 ธ.ค. 2563) ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยนางวีณา นวลละออง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 3566 / 2562 เรื่อง พิจารณาผลการดำเนินโครงการศึกษาและพัฒนาเชิงพื้นที่ เรารัก มรส. ประจำปีงบประมาณ

Read more

ประชุมเพื่อปฐมนิเทศผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ มรส. รักบ้านเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(วันศุกร์ ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒)  ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ จัดประชุมเพื่อปฐมนิเทศผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ มรส. รักบ้านเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทาง และประเมินโครงการ

Read more