ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะในการเตรียมจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากคณะศึกษาดูงานสำนักงบประมาณ

กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะในการเตรียมจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากคณะศึกษาดูงานสำนักงบประมาณ และรายงานผลการดำเนินงานด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

Read more

การประชุมติดตาม การจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อาจารย์วสันต์  สุทธโส ตำแหน่งรองอธิการบดี ฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมติดตาม การจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการงบลงทุน รายการครุภัรฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้หน่วยงานสามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ตามนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายของรัฐบาล ณ ห้องราชพฤกษ์ 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

Read more

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม งบประมาณเงินรายได้เหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันนี้ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม งบประมาณเงินรายได้เหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องราชพฤกษ์ 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

Read more

Agenda Function & Area ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานในที่ประชุมการจัดทำข้อมูลพื้นฐานโครงการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ตามยุทธศาสตร์ แผนของส่วนราชการและแผนจังหวัด Agenda Function & Area ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน อาคารสำนักงานอธิการบดี

Read more

ประชุมเพื่อหารือเกี่ยวแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานอธิการบดี เชิญหน่วยงานในกับกำเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน อาคารสำนักงานอธิการบดี

Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายงานสาธารณสุขชายแดนชาย/ต่างดาว

เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561 ดร.ชนัญชา ทิพย์ญาณ และ ดร.ภควดี รักษ์ทอง และนางสาวเสาวรส สุขขารมย์ นำคณะกรรมการกำกับติดตามโครงการศึกษาและพัฒนาเชิงพื้นที่ ไปตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายงานสาธารณสุขชายแดนชาย/ต่างดาว (โครงการศึกษาและพัฒนาประตูสู่ภาคใต้) ณ อำเภอปากน้ำ จังหวัดระนอง โดยมี อาจารย์วิรีภรณ์

Read more

โครงการสนับสนุนส่งเสริมการบริหารจัดการตลาดประชารัฐใต้เคี่ยม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2561 ดร.ชนัญชา ทิพย์ญาณ ดร.วัชรี รวยรื่น และ นางวีณา นวลละออง นำทีมคณะกรรมการกำกับติดตามโครงการศึกษาและพัฒนาเชิงพื้นที่ ไปตรวจเยี่ยมโครงการสนับสนุนส่งเสริมการบริหารจัดการตลาดประชารัฐใต้เคี่ยม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการขยะ และเพิ่มมูลค่าขยะ และแผนที่ท่องเที่ยวทางการตลาดประชารัฐใต้เคี่ยม โดยมี

Read more

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชผักพื้นบ้านของตำบลหาดส้มแป้น ณ โรงเรียนหาดส้มแป้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561 ผศ.ดร.จิตเกษม หลำสะอาด และ ดร.วัชรี รวยรื่น นำคณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินผลโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชผักพื้นบ้านของตำบลหาดส้มแป้น ณ โรงเรียนหาดส้มแป้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

Read more

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามพระราโชบายด้านการศึกษา ด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตามคำสั่งที่ 2389/2561

รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี และ ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามพระราโชบายด้านการศึกษา ด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตามคำสั่งที่ 2389/2561 ในวันพุธ ที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. ห้องประชุมชั้น

Read more

ประชุมคณะกรรมการ พิจารณา กลั่นกรอง คำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการ พิจารณา กลั่นกรอง คำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

Read more