พบ ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อพบปะพูดคุยและเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

(วันนี้ 3 มกราคม 2563) ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยนางวีณา นวลละออง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เข้าพบ ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อพบปะพูดคุยและเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในด้านแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read more

โครงการ “การปฏิรูปมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

(เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน และยุทธศาสตร์ และในนามของกองนโยบายและแผน จัดโครงการ “การปฏิรูปมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ได้รับเกียรติบรรยายพิเศษจาก นายวิชัย ศรีขวัญ (นายกสภามหาวิทยาลัย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับระบบการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ บทบาท และความรับผิดชอบ

Read more

โครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการ บุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อระดมความคิดเห็น และออกแบบมหาวิทยาลัยร่วมกัน” (SRU Re-profile)

(วันที่ 16-17 ธ.ค. 62) กองนโยบายและแผน จัดประชุมโครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการ บุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อระดมความคิดเห็น และออกแบบมหาวิทยาลัยร่วมกัน” (SRU Re-profile) โดยวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการพัฒนาร่วมกันทั่วทั้งองค์กรให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และการขับเคลื่อนการพัฒนาหน่วยงานให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้บุคลากรสายวิชาการที่สังกัดคณะต่าง ๆ ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 55 คน

Read more

ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 3566 / 2562 เรื่อง พิจารณาผลการดำเนินโครงการศึกษาและพัฒนาเชิงพื้นที่ เรารัก มรส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(วันนี้ 18 ธ.ค. 2563) ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยนางวีณา นวลละออง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 3566 / 2562 เรื่อง พิจารณาผลการดำเนินโครงการศึกษาและพัฒนาเชิงพื้นที่ เรารัก มรส. ประจำปีงบประมาณ

Read more

ประชุมเพื่อปฐมนิเทศผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ มรส. รักบ้านเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(วันศุกร์ ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒)  ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ จัดประชุมเพื่อปฐมนิเทศผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ มรส. รักบ้านเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทาง และประเมินโครงการ

Read more

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าร่วมประชุมโครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการ บุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อระดมความคิดเห็นและออกแบบมหาวิทยาลัยร่วมกัน” (SRU Re-profile)

(วันศุกร์ ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒) กองนโยบายและแผน นำโดย ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าร่วมประชุมโครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการ บุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อระดมความคิดเห็นและออกแบบมหาวิทยาลัยร่วมกัน” (SRU Re-profile) ที่กำลังจะจัดดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

Read more

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามพระราโชบาย พ.ศ. 2562

(6 ธันวาคม 2562) กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามพระราโชบายด้านการศึกษา ด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ รองอธิการบดีทุกฝ่าย ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการกอง/สำนัก/สถาบัน เป็นผู้เข้าร่วมการประชุม

Read more

โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อท้าทายอนาคตสู่ทางรอดมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ (19 -20 พ.ย. 2562)  กองนโยบายและแผน ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดทำ“โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อท้าทายอนาคตสู่ทางรอดมหาวิทยาลัย” ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ โดยมี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ

Read more

โครงการ SRU Re profile พัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อลดขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย (Productivity Improvement)

เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 ผศ.ดร.ณัฐวุติ สุวรรณทิพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์ และนางวีณา นวลละออง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ได้จัดทำโครงการ SRU Re profile พัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อลดขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย (Productivity Improvement) ขึ้น

Read more

โครงการ SRU Re-Profile “ประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์รุ่นใหม่ (SRU New Gen) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสู่อนาคต”

ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ SRU Re-Profile “ประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์รุ่นใหม่ (SRU New Gen) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสู่อนาคต” ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมขนอมซันไรส์ อำเภอขนอม

Read more