ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าร่วมประชุมโครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการ บุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อระดมความคิดเห็นและออกแบบมหาวิทยาลัยร่วมกัน” (SRU Re-profile)

(วันศุกร์ ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒) กองนโยบายและแผน นำโดย ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าร่วมประชุมโครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการ บุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อระดมความคิดเห็นและออกแบบมหาวิทยาลัยร่วมกัน” (SRU Re-profile) ที่กำลังจะจัดดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

Read more

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามพระราโชบาย พ.ศ. 2562

(6 ธันวาคม 2562) กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามพระราโชบายด้านการศึกษา ด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ รองอธิการบดีทุกฝ่าย ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการกอง/สำนัก/สถาบัน เป็นผู้เข้าร่วมการประชุม

Read more

โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อท้าทายอนาคตสู่ทางรอดมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ (19 -20 พ.ย. 2562)  กองนโยบายและแผน ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดทำ“โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อท้าทายอนาคตสู่ทางรอดมหาวิทยาลัย” ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ โดยมี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ

Read more

โครงการ SRU Re profile พัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อลดขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย (Productivity Improvement)

เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 ผศ.ดร.ณัฐวุติ สุวรรณทิพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์ และนางวีณา นวลละออง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ได้จัดทำโครงการ SRU Re profile พัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อลดขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย (Productivity Improvement) ขึ้น

Read more

โครงการ SRU Re-Profile “ประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์รุ่นใหม่ (SRU New Gen) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสู่อนาคต”

ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ SRU Re-Profile “ประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์รุ่นใหม่ (SRU New Gen) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสู่อนาคต” ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมขนอมซันไรส์ อำเภอขนอม

Read more

ประชุมรับฟังการชี้แจงข้อมูลรหัสโครงการ/กิจกรรม ในระบบ MIS และหลักเกณฑ์แนวทางการบริหารงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันนี้ (20 ก.ย. 62) ดร.เบญจวรรณ คงขน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย พร้อมด้วยนางวีณา นวลละออง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน จัดประชุมรับฟังการชี้แจงข้อมูลรหัสโครงการ/กิจกรรม ในระบบ MIS และหลักเกณฑ์แนวทางการบริหารงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเชิญผู้จัดทำแผนงบประมาณประจำงานหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

Read more

รางวัลชนะเลิศในการประกวด Best Practice วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของหน่วยงาน ในหัวข้อ “Smart Meeting”

กองนโยบายและแผน คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวด Best Practice วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของหน่วยงาน ในหัวข้อ “Smart Meeting” โครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม โดยได้รับมอบรางวัลจาก นายศักดา ศิริพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และ นายวิทยา สังคะดี นักวิเทศสัมพันธ์ เป็นตัวแทนกองนโยบายและแผน เป็นผู้รับรางวัล ระหว่างวันที่

Read more

ประชุมคณะกรรมการจัดทำต้นทุน ครั้งที่ 1/2562

วันนี้ (2 กันยายน 2562) ดร.เบญจวรรณ คงขน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย พร้อมด้วย นางวีณา นวลละออง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำต้นทุน ครั้งที่ 1/2562 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 2159/2562 เรื่อง แต่งตั้งคระกรรมการจัดทำต้นทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ

Read more

ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ บ้านปรางหวาน ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บ่ายของวันที่ 7 สิงหาคม 2562 คณะผู้ติดตามผลเชิงลึกโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จากสำนักงบประมาณ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย นำโดย ดร.เบญจวรรณ คงขน รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและวิจัย ดร.ชนัญชิดา  ทิพย์ญาณ รองอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการและขับเคลื่อนพระราโชบาย อาจารย์ณัชชารีย์ ทวีหิรัญรัฐกิจ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและการขับเคลื่อนพระราโชบาย

Read more

โครงการติดตามผลเชิงลึกโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จากสำนักงบประมาณ

วันนี้ เวลา 09.30 น. (วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562) ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ นายสุรเชษฐ์ ณ กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการส่วนประเมินผล 7 และคณะผู้ติดตามผลเชิงลึกโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จากสำนักงบประมาณ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย

Read more