โครงการศึกษาและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยีเพ็งสู่ชุมชนปลอดขยะ

ดร.อนุมาน จันทวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และ ดร.จีรติ พูนเอียด คณะกรรมการกำกับติดตาม และประเมินผลโครงการพร้อมทีมงานลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงาน “โครงการศึกษาและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยีเพ็งสู่ชุมชนปลอดขยะ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการและกระตุ้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชนปลอดขยะ ให้มีความรู้และพฤติกรรมที่นำไปสู่การลด การใช้ซ้ำและการนำขยะมาใช้ใหม่ ณ ศูนย์ชุมชนศึกษาป่าชุมชน บ้านทุ่งยี่เพ็ง หมู่ที่ 4 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

Read more

โครงการเพิ่มมูลค่าของสมุนไพรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และประธาน กรรมการกำกับติดตาม และประเมินผลโครงการศึกษาและพัฒนาเชิงพื้นที่ ด้านการเกษตร ประมง และผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน พร้อมทีมงานลงพื้นที่ ติดตามการดำเนิน “โครงการเพิ่มมูลค่าของสมุนไพรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี” ณ ศูนย์อนามัยปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read more

โครงการ Clean for Green

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ดร.ชนัญชิดา ทิพย์ญาณ กรรมการกำกับติดตาม และประเมินผลโครงการด้านคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ลงพื้นที่เพื่อติดตาม “โครงการ Clean for Green” เพื่อติดตามการดำเนินงานของกลุ่มแกนนำและกลุ่มตัวอย่างของนักศึกษาชั้น ปีที่ 1-4 ณ คณะครุศาสตร์

Read more

โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ดร.วัชรี รวยรื่น และ ดร.ชนัญชิดา ทิพย์ญาณ คณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินผลโครงการศึกษาและพัฒนาเชิงพื้นที่ ด้านคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ลงพื้นที่เพื่อติดตาม “โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ในการติดตามกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ณ โรงเรียนเขาพระนิ่ม ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read more

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีคณะวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว/กรรมการกำกับติดตาม และประเมินผลโครงการศึกษาและพัฒนาเชิงพื้นที่ และทีมงานลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนิน “โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.อบรมความรู้ให้แก่ชุมชน (การจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม, การเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว, การบริหารจัดการการท่องเที่ยว. การจัดเส้นทางการท่องเที่ยว, การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์, และมัคคุเทศก์ชุมชนแนะนำแหล่งท่องเที่ยว) 2.จัดตั้งกลุ่มและกรรมการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชนวัดไทร 3.จัดทำแผนและปฏิทินส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน 4. สร้างเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยงวัดไทร ตลาดศาลเจ้า ศาลเจ้าปุนเถ้ากง

Read more

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนอ่าวบ้านดอนเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

เช้าวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน นำทีมงานลงติดตามผลการดำเนินโครงการศึกษาและพัฒนาเชิงพื้นที่ “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนอ่าวบ้านดอนเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหาความมั่นทางทางอาหารของชุมชนอ่าวบ้านดอน ใน 6 มิติ ได้แก่ 1. มิติการเพิ่งพาตนเองด้านอาหาร 2. มิติด้านความพอเพียงของอาหารในการบริโภค 3. มิติด้านฐานทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเลและทะเล

Read more

โครงการ “พลังเป็ดพัฒนาชุมชนสู่วิถีการพึ่งพาตนเอง”

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน พร้อมด้วย ผศ.ดร.มาริสา อินทวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ และคณะ นำทีมลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการศึกษาและพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการ “พลังเป็ดพัฒนาชุมชนสู่วิถีการพึ่งพาตนเอง” ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.โสภณ

Read more

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2561

กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2561 วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. ห้องราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3

Read more

การชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ แผนการปฏิรูปประเทศ

กองนโยบายและแผนจัดประชุม คณบดี/ผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการสำนัก เพื่อเป็นการชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ แผนการปฏิรูปประเทศ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.nesdb.go.th/ewt_news.php?nid=7099

Read more

ประชุมระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 20 ปี

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 20 ปี โดยมี ผศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอฺธิการบดี เป็นประธานในเปิดการประชุม และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟังการจัดทำแผนเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562  ระหว่างวันที่

Read more