คณะกรรมการวิเคราะห์งบประมาณ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 1364/2563

(29 ก.ค.63) กองนโนบายและแผนจัดประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์งบประมาณ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 1364/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อวิเคราะห์งบประมาณการใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย ของหน่วยงาน ระดับคณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานตามกรอบพิจารณาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

Read more

ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(วันนี้ 1 กรกฎาคม 2563) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

Read more

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบเจลล้างมือให้กับกองนโยบายและแผน เพื่อร่วมรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด-19 (Covid-19)

(9 มีนาคม 2563) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย มอบเจลล้างมือให้กับกองนโยบายและแผน โดยมีนางวีณา นวลละออง ผู้อำนวยการกองฯ และเจ้าหน้าที่รับมอบ เพื่อร่วมรณรงค์​ป้องกันเชื้อโควิด-19 (Covid-19) เนื่องจากมีนักศึกษาและผู้มาติดต่อราชการเป็นจำนวนมาก และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสในกลุ่มคนหมู่มาก ทั้งนี้เจลล้างมือผลิตโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Read more

เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ “ผืนป่าพระบารมี”

(9 มี.ค. 63) กองนโยบายและแผน พร้อมด้วย นางวีณา นวลละออง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เข้าร่วมโครงการ “ผืนป่าพระบารมี” ซึ่งจะปลูกต้นไม้ จำนวน 1,200 ต้น โดยปลูกในครั้งที่ 5 เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 100

Read more

ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ไตรมาส 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

(28 กุมภาพันธ์ 2563) กองนโยบายและแผน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ไตรมาส 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/สถาบัน/หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2563

Read more

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ “โครงการสุราษฎร์ธานีเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน (Smart City)” ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

(วันนี้ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ) กองนโยบายและแผน เป็นเจ้าภาพในการจัดทำพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ “โครงการสุราษฎร์ธานีเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน (Smart City)” ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (โดย ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ) ร่วมกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (โดย นายธีระกิจ

Read more

“ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อระดมความคิดเห็น และออกแบบมหาวิทยาลัยร่วมกัน” (SRU Re-profile) เจาะจุดแข็งวิเคราะห์จุดอ่อน สายวิชาการ ระยะ 2

(วันนี้ 31 มกราคม 2563) กองนโยบายและแผน จัดประชุมโครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อระดมความคิดเห็น และออกแบบมหาวิทยาลัยร่วมกัน” (SRU Re-profile) เจาะจุดแข็งวิเคราะห์จุดอ่อน สายวิชาการ ระยะ 2 ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการ บุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อระดมความคิดเห็นและออกแบบมหาวิทยาลัยร่วมกัน” (SRU

Read more

Smart City 2 (ประชุมเตรียมความพร้อมการลงนามทำบันทึกความร่วมมือ)

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการจัดประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง/หัวหน้ากลุ่มหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการลงนามทำบันทึกความร่วมมือโครงการสุราษฎร์ธานีเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน (Smart City) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ในวันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 2 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี

Read more

Smart City

(วันนี้ (๖ มกราคม ๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๐๐ น. ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสุราษฎร์ธานีเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน (Smart City) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจัดประชุมกับสำนักงานจังหวัด เพื่อหารือการพิจารณาโครงการในวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ

Read more

เพื่ออวยพรเเละรับพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563

(วันนี้ 3 มกราคม 2562) ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรสังกัดกองนโยบายและแผน เข้าพบ ผศ.ดร. วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการอธิการบดี เพื่ออวยพรเเละรับพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 ณ ห้องอธิการบดี ชั้น

Read more