ประชุมระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 20 ปี

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 20 ปี โดยมี ผศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอฺธิการบดี เป็นประธานในเปิดการประชุม และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟังการจัดทำแผนเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562  ระหว่างวันที่

Read more

บุคลากรกองนโยบายและแผน เข้าร่วมพิธีกล่าวคำถวายปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 7 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดพิธีกล่าวคำถวายปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสขึ้นทรงราชย์สันตติวงศ์ เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ

Read more

ประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ มรส. (stakeholder)

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ มรส.(stakeholder) ณ ห้อง GA 102 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

Read more