โครงการ SRU Re profile พัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อลดขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย (Productivity Improvement)

เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 ผศ.ดร.ณัฐวุติ สุวรรณทิพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์ และนางวีณา นวลละออง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ได้จัดทำโครงการ SRU Re profile พัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อลดขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย (Productivity Improvement) ขึ้น

Read more

โครงการ SRU Re-Profile “ประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์รุ่นใหม่ (SRU New Gen) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสู่อนาคต”

ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ SRU Re-Profile “ประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์รุ่นใหม่ (SRU New Gen) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสู่อนาคต” ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมขนอมซันไรส์ อำเภอขนอม

Read more

ประชุมรับฟังการชี้แจงข้อมูลรหัสโครงการ/กิจกรรม ในระบบ MIS และหลักเกณฑ์แนวทางการบริหารงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันนี้ (20 ก.ย. 62) ดร.เบญจวรรณ คงขน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย พร้อมด้วยนางวีณา นวลละออง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน จัดประชุมรับฟังการชี้แจงข้อมูลรหัสโครงการ/กิจกรรม ในระบบ MIS และหลักเกณฑ์แนวทางการบริหารงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเชิญผู้จัดทำแผนงบประมาณประจำงานหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

Read more

รางวัลชนะเลิศในการประกวด Best Practice วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของหน่วยงาน ในหัวข้อ “Smart Meeting”

กองนโยบายและแผน คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวด Best Practice วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของหน่วยงาน ในหัวข้อ “Smart Meeting” โครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม โดยได้รับมอบรางวัลจาก นายศักดา ศิริพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และ นายวิทยา สังคะดี นักวิเทศสัมพันธ์ เป็นตัวแทนกองนโยบายและแผน เป็นผู้รับรางวัล ระหว่างวันที่

Read more

ประชุมคณะกรรมการจัดทำต้นทุน ครั้งที่ 1/2562

วันนี้ (2 กันยายน 2562) ดร.เบญจวรรณ คงขน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย พร้อมด้วย นางวีณา นวลละออง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำต้นทุน ครั้งที่ 1/2562 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 2159/2562 เรื่อง แต่งตั้งคระกรรมการจัดทำต้นทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ

Read more

ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ บ้านปรางหวาน ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บ่ายของวันที่ 7 สิงหาคม 2562 คณะผู้ติดตามผลเชิงลึกโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จากสำนักงบประมาณ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย นำโดย ดร.เบญจวรรณ คงขน รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและวิจัย ดร.ชนัญชิดา  ทิพย์ญาณ รองอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการและขับเคลื่อนพระราโชบาย อาจารย์ณัชชารีย์ ทวีหิรัญรัฐกิจ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและการขับเคลื่อนพระราโชบาย

Read more

โครงการติดตามผลเชิงลึกโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จากสำนักงบประมาณ

วันนี้ เวลา 09.30 น. (วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562) ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ นายสุรเชษฐ์ ณ กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการส่วนประเมินผล 7 และคณะผู้ติดตามผลเชิงลึกโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จากสำนักงบประมาณ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย

Read more

การประชุมการประเมินสถานภาพแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2563-2566)

เช้าวันนี้ (19 เมษายน 2562) ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมการประเมินสถานภาพแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2563-2566) ตามที่สภามหาวิทยาลัย ได้ออกข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2555 เพื่อเป็นกรอบในการเสนอชื่อ ผู้สมัครดำรงตำแหน่งอธิการบดี ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 4

Read more

การสอดส่องผลการดำเนินโครงการและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

เช้าวันนี้ (4 เม.ย.62) ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ นายพีระพล นันทวงษ์ รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะผู้ติดตามจาก สำนักงานกลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี เพื่อสอดส่องผลการดำเนินโครงการและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จำนวน

Read more

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)

มหาวิทยาลัยราชภัฏน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาในการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยจัดทำยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2578) ขึ้นมา ต่อมาได้มีการทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 โดยมีการส่วนรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง

Read more