ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

กองนโยบายและแผน นำทีมงานโดย ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ และนางวีณา นวลละออง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน จัดประชุมตัวแทนตัวแทนของหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยฯ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ ร้านฟรีด้อมเสต็ก อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ  

Read more

ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะในการเตรียมจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากคณะศึกษาดูงานสำนักงบประมาณ

กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะในการเตรียมจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากคณะศึกษาดูงานสำนักงบประมาณ และรายงานผลการดำเนินงานด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

Read more

การประชุมติดตาม การจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อาจารย์วสันต์  สุทธโส ตำแหน่งรองอธิการบดี ฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมติดตาม การจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการงบลงทุน รายการครุภัรฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้หน่วยงานสามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ตามนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายของรัฐบาล ณ ห้องราชพฤกษ์ 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

Read more

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม งบประมาณเงินรายได้เหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันนี้ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม งบประมาณเงินรายได้เหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องราชพฤกษ์ 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

Read more

Agenda Function & Area ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานในที่ประชุมการจัดทำข้อมูลพื้นฐานโครงการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ตามยุทธศาสตร์ แผนของส่วนราชการและแผนจังหวัด Agenda Function & Area ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน อาคารสำนักงานอธิการบดี

Read more

ประชุมเพื่อหารือเกี่ยวแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานอธิการบดี เชิญหน่วยงานในกับกำเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน อาคารสำนักงานอธิการบดี

Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายงานสาธารณสุขชายแดนชาย/ต่างดาว

เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561 ดร.ชนัญชา ทิพย์ญาณ และ ดร.ภควดี รักษ์ทอง และนางสาวเสาวรส สุขขารมย์ นำคณะกรรมการกำกับติดตามโครงการศึกษาและพัฒนาเชิงพื้นที่ ไปตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายงานสาธารณสุขชายแดนชาย/ต่างดาว (โครงการศึกษาและพัฒนาประตูสู่ภาคใต้) ณ อำเภอปากน้ำ จังหวัดระนอง โดยมี อาจารย์วิรีภรณ์

Read more

โครงการสนับสนุนส่งเสริมการบริหารจัดการตลาดประชารัฐใต้เคี่ยม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2561 ดร.ชนัญชา ทิพย์ญาณ ดร.วัชรี รวยรื่น และ นางวีณา นวลละออง นำทีมคณะกรรมการกำกับติดตามโครงการศึกษาและพัฒนาเชิงพื้นที่ ไปตรวจเยี่ยมโครงการสนับสนุนส่งเสริมการบริหารจัดการตลาดประชารัฐใต้เคี่ยม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการขยะ และเพิ่มมูลค่าขยะ และแผนที่ท่องเที่ยวทางการตลาดประชารัฐใต้เคี่ยม โดยมี

Read more

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชผักพื้นบ้านของตำบลหาดส้มแป้น ณ โรงเรียนหาดส้มแป้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561 ผศ.ดร.จิตเกษม หลำสะอาด และ ดร.วัชรี รวยรื่น นำคณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินผลโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชผักพื้นบ้านของตำบลหาดส้มแป้น ณ โรงเรียนหาดส้มแป้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

Read more

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามพระราโชบายด้านการศึกษา ด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตามคำสั่งที่ 2389/2561

รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี และ ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามพระราโชบายด้านการศึกษา ด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตามคำสั่งที่ 2389/2561 ในวันพุธ ที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. ห้องประชุมชั้น

Read more