ประชุมคณะกรรมการ พิจารณา กลั่นกรอง คำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการ พิจารณา กลั่นกรอง คำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

Read more

ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม การจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม การจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายของรัฐบาล โดยมี ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4

Read more

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ช่วงเช้า)

เช้าวันนี้ (พฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561) พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ได้น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 มากําหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และบรรยายผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ/เอกชน ผู้บริหารที่เข้าร่วมต้อนรับ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นที่มีส่วนช่วยในการใช้องค์ความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

Read more

โครงการประชุมสัมมนา “การกำหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้สอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10”

ประมวลภาพการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการดำเนินงาน ตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10” โดย นายวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัย การนำเสนอ ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ระยะ 20 ปี โดย รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการการแทนอธิการบดี นำเสนอความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระยะ 20

Read more

ประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ของ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และการจัดโครงการประชุมสัมมนา “การกำหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้สอดคล้องกับพระราโชบาย ด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10”

ประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ของ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และการจัดโครงการประชุมสัมมนา “การกำหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้สอดคล้องกับพระราโชบาย ด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10” ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี  

Read more

โครงการศึกษาและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยีเพ็งสู่ชุมชนปลอดขยะ

ดร.อนุมาน จันทวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และ ดร.จีรติ พูนเอียด คณะกรรมการกำกับติดตาม และประเมินผลโครงการพร้อมทีมงานลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงาน “โครงการศึกษาและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยีเพ็งสู่ชุมชนปลอดขยะ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการและกระตุ้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชนปลอดขยะ ให้มีความรู้และพฤติกรรมที่นำไปสู่การลด การใช้ซ้ำและการนำขยะมาใช้ใหม่ ณ ศูนย์ชุมชนศึกษาป่าชุมชน บ้านทุ่งยี่เพ็ง หมู่ที่ 4 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

Read more

โครงการเพิ่มมูลค่าของสมุนไพรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และประธาน กรรมการกำกับติดตาม และประเมินผลโครงการศึกษาและพัฒนาเชิงพื้นที่ ด้านการเกษตร ประมง และผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน พร้อมทีมงานลงพื้นที่ ติดตามการดำเนิน “โครงการเพิ่มมูลค่าของสมุนไพรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี” ณ ศูนย์อนามัยปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read more

โครงการ Clean for Green

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ดร.ชนัญชิดา ทิพย์ญาณ กรรมการกำกับติดตาม และประเมินผลโครงการด้านคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ลงพื้นที่เพื่อติดตาม “โครงการ Clean for Green” เพื่อติดตามการดำเนินงานของกลุ่มแกนนำและกลุ่มตัวอย่างของนักศึกษาชั้น ปีที่ 1-4 ณ คณะครุศาสตร์

Read more

โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ดร.วัชรี รวยรื่น และ ดร.ชนัญชิดา ทิพย์ญาณ คณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินผลโครงการศึกษาและพัฒนาเชิงพื้นที่ ด้านคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ลงพื้นที่เพื่อติดตาม “โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ในการติดตามกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ณ โรงเรียนเขาพระนิ่ม ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read more

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีคณะวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว/กรรมการกำกับติดตาม และประเมินผลโครงการศึกษาและพัฒนาเชิงพื้นที่ และทีมงานลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนิน “โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.อบรมความรู้ให้แก่ชุมชน (การจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม, การเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว, การบริหารจัดการการท่องเที่ยว. การจัดเส้นทางการท่องเที่ยว, การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์, และมัคคุเทศก์ชุมชนแนะนำแหล่งท่องเที่ยว) 2.จัดตั้งกลุ่มและกรรมการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชนวัดไทร 3.จัดทำแผนและปฏิทินส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน 4. สร้างเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยงวัดไทร ตลาดศาลเจ้า ศาลเจ้าปุนเถ้ากง

Read more