ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรานจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยงานรับงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลด ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรานจ่ายบูรณาการ-พ.ศ.-2562.pdf  

Read more