โครงการ Clean for Green

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ดร.ชนัญชิดา ทิพย์ญาณ กรรมการกำกับติดตาม และประเมินผลโครงการด้านคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ลงพื้นที่เพื่อติดตาม “โครงการ Clean for Green” เพื่อติดตามการดำเนินงานของกลุ่มแกนนำและกลุ่มตัวอย่างของนักศึกษาชั้น ปีที่ 1-4 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เกี่ยวกับการจัดการขยะในมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้อง รวมถึงการสร้างโมเดลจิตสำนึกและสามารถจัดการกับขยะและกาทิ้งขยะของนักศึกษา (SRU Waste Model) อันนำไปสู่การพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมและผลักดันให้มหาวิทยาลัยก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวต่อไป โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภวิกา ภักษา เป็นหัวหน้าโครงการ