การสอดส่องผลการดำเนินโครงการและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

เช้าวันนี้ (4 เม.ย.62) ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ นายพีระพล นันทวงษ์ รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะผู้ติดตามจาก สำนักงานกลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี เพื่อสอดส่องผลการดำเนินโครงการและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ผู้รับผิดชอบโครงการ  ผศ.ดร.สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์ 2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร (พืชสมุนไพร/ประมง/ผลไม้) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.สุกัญญา ไหมเครือแก้ว