ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม การจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม การจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายของรัฐบาล โดยมี ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี และสามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มแผน / ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ที่ #หน่วยงานสามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มแผน / ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ที่ http://plan.sru.ac.th/download/procurement-form-2019/