โครงการเพิ่มมูลค่าของสมุนไพรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และประธาน กรรมการกำกับติดตาม และประเมินผลโครงการศึกษาและพัฒนาเชิงพื้นที่ ด้านการเกษตร ประมง และผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน พร้อมทีมงานลงพื้นที่ ติดตามการดำเนิน “โครงการเพิ่มมูลค่าของสมุนไพรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี” ณ ศูนย์อนามัยปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี ดร.วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ