กลุ่มงาน

กองนโยบายและแผนมีบทบาทในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางในการประสานนโยบาย แผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของมหาวิทยาลัย โดยรับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับโครงการแผนงานพิจารณา กลั่นกรอง และจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย จัดทำ ระบบคลังข้อมูล  ประสานและพิจารณาเรื่องการแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือกับต่างประเทศ   ติดตามประเมินผลโครงการและแผนงานต่างๆ ประสานงานในการออกแบบ และตรวจสอบเรื่องของการใช้ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง และดำเนินโครงการเฉพาะกิจ และโครงการใหม่ ซึ่งอยู่ในระยะพัฒนา หรืออยู่ในแผนการพัฒนา โดยได้แบ่งงานในการดำเนินการไว้  6 กลุ่มงาน ดังนี้

  1. กลุ่มงานธุรการ
  2. กลุ่มงานงบประมาณ
  3. กลุ่มงานนโยบายและแผน
  4. กลุ่มงานติดตามประเมินผล
  5. กลุ่มงานข้อมูล สารสนเทศ
  6. กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์