งานธุรการ

ดำเนินการด้านสารบรรณ ธุรการ การรับ – ส่ง และจัดเวียนหนังสือราชการ ร่างโต้ตอบหนังสือจัดเก็บเอกสารจัดเตรียมการประชุมของสำนัก  ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกรวมทั้งประชาสัมพันธ์สำนักงานและดูแลรักษาความสะอาดสำนักงาน โดยมีลักษณะ งานที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้

 • รับ-ส่ง หนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ
 • จัดแฟ้มและตรวจสอบหนังสือราชการแล้วนำเสนอผู้อำนวยการสำนักฯ
 • แยกหนังสือราชการต่าง ๆ ตามที่ผู้อำนวยการสำนักสั่งการให้งานต่าง ๆ นำไปปฏิบัติ
 • นำแฟ้มเสนออธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เพื่อลงนามหรือสั่งการ
 • ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ

ควบคุมและจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มตามหมวดต่าง ๆ ดังนี้

 • แฟ้มหนังสือส่งภายในสถาบัน
 • แฟ้มหนังสือรับภายในสถาบัน
 • แฟ้มหนังสือส่งภายนอกสถาบัน
 • แฟ้มรับหนังสือภายนอกสถาบัน
 • แฟ้มคำสั่งของสถาบัน
 • แฟ้มระเบียบของสถาบัน
 • แฟ้มข้อบังคับของสถาบัน
 • แฟ้มประกาศของสถาบัน
 • แฟ้มหนังสือจัดซื้อ – จัดจ้าง (พัสดุ)
 • แฟ้มรับส่ง โทรสารของสำนัก
 • ค้นหาเอกสารต่าง ๆ ให้กับงานต่าง ๆ ในสำนัก