งานงบประมาณ

1) งานงบประมาณแผ่นดิน

 • การจัดทำเอกสารประมาณการรายได้ของแผ่นดิน
 • การรวบรวมและจัดทำเอกสารคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ของมหาวิทยาลัย
 • วิเคราะห์และตรวจสอบรายละเอียดคำของบประมาณของหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย
 • การขจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติคำของบประมาณ ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ราคามาตรฐานค่าที่ดินก่อสร้าง และเอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการของบประมาณ
 • การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับงานงบประมาณของมหาวิทยาลัย เช่น กองการเจ้าหน้าที่ (ด้านอัตรากำลัง) กองคลัง (ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ) ทบวงมหาวิทยาลัย และสำนักงบประมาณ เป็นต้น
 • การรวบรวมข้อมูลและจัดทำเอกสารคำของบประมาณ เพื่อเตรียมชี้แจงพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • การแจ้งผลการพิจารณาคำของบประมาณ แบะการปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) และการจัดปรับลดงบประมาณ
 • การดำเนินงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารเงินงบประมาณ เช่น การตรวจสอบรายการ การเปลี่ยนแปลงรายการ เพิ่ม – ลดงบประมาณการโอนเงินเหลือจ่าย การชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ โดยประสานงานกับงานงบประมาณของกองคลัง
 • การให้คำปรึกษาแนะนำด้านคำของบประมาณ ในการจัดโครงการใหม่ หรือการปรับปรุงโครงการ และการการจัดทำคำของบประมาณของโครงการใหม่ ๆ ต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • การขอเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินของโครงการใหม่ โดยเฉพาะการขอใช้งบกลาง หรืองบปกติกลางปีงบประมาณ และการติดตามงานงบประมาณของโครงการใหม่
 • การจัดทำคำของบประมาณแผ่นดินของกองนโยบายและแผนและการประสานงานกับกองต่างๆ ในด้านการบริหารงบประมาณแผ่นดินของกองนโยบายและแผน
 • การรวบรวมงบประมาณรายจ่ายจริงประจำปี
 • การจัดฝึกอบรม ให้แก่เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในเรื่องงบประมาณ เช่น งบประมาณแบบแผนงาน และโครงสร้างแผนงาน เป็นต้น

2) งานงบประมาณเงินนอกงบประมาณ

 • การจัดทำและปรับปรุงแบบฟอร์ม หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณเงินรายได้
 • การรวบรวม และ จัดทำคำของบประมาณรายจ่าย และประมาณการเงินรายได้ประจำปีการศึกษาของมหาวิทยาลัย
 • วิเคราะห์และตรวจสอบคำของบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
 • การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ
 • การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณเงินรายได้ ได้แก่ การตรวจสอบงบดุลในการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ การเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย การใช้เงินงบกลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์ การโอนเงินรายได้สมทบเงินอื่น ๆ ฯลฯ
 • การตรวจสอบและยื่นยันอัตราค่าจ้างชั่วคราว
 • การติดตามงาน และ การให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณ
 • การจัดทำคำของบประมาณเงินรายได้ ของกองนโยบายและแผน และการประสานงานกับกองต่าง ๆ ในการบริหารงบประมาณเงินนอกงบประมาณ
 • การรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายจริงประจำปีการศึกษา
 • การประเมินผลการดำเนินงานและ การเสนอแนะการพัฒนางานงบประมาณรายได้ให้มีประสิทธิภาพ