งานข้อมูลสารสนเทศ

  1. จัดทำระบบคลังข้อมูลตามระบบคลังข้อมูลตามระบบของทบวงมหาวิทยาลัย โดยร่วมมือประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยกับทบวงมหาวิทยาลัย ข้อมูลหลัก 5 ด้าน ได้แก่ ข้อมูลนิสิต บุคลากร หลักสูตรและโปรแกรมการศึกษา อาคารสถานที่และงบประมาณ รวมทั้งข้อมูลเพื่อการบริหารงานด้านอื่นด้วย ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล จัดจำแนก ประมวลผลและแนะนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ
  2. การบริหารข้อมูลของระบบคงคลังข้อมูลให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการ
  3. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  4. การจัดทำเอกสารรายงานข้อมูลด้านต่าง ๆ 
  5. งานจัดทำรายงานประจำปีและเอกสารเผยแพร่