งานความร่วมมือระหว่างประเทศ

หน่วยทุนและโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ

 1. ทุนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา วิจัย
 2. โครงการร่วมมือกับต่างประเทศ
 3. แผนการของอาสาสมัครระยะยาว
 4. การจัดทำคำขออาสาสมัครและผู้เชี่ยวชาญ
 5. โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ระหว่างมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
 6. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิยาลัยในต่างประเทศ
 7. โครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์
 8. งานเจรจาธุรกิจ และประชุมนานาชาติ

หน่วยพิธีการและสารสนเทศ

 1. ร่าง – โต้ตอบหนังสือต่างประเทศ
 2. คำกล่าว หนังสือรับรองเป็นภาษาต่างประเทศ
 3. ต้อนรับและอำนวยความสะดวกชาวต่างชาติ
 4. ประสานการจัดรายการ ดูงานผู้รับทุนต่างประเทศ
 5. จัดประชุมสัมมนา และประสานกิจกรรมการต่างประเทศ
 6. ฐานข้อมูลนานาชาติ
 7. การติดตามและประเมินผลการไปต่างประเทศ
 8. การแปล

หน่วยองค์กรสมพันธ์ระหว่างประเทศ

 1. งานบริการผู้เชี่ยวชาญ อาสาสมัคร นักศึกษาและชาวต่างประเทศ
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 3. องค์กรความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
 4. การจัดทำสัญญาต่ออายุสัญญา โครงการความร่วมมือ กับสถาบันองค์กรต่างประเทศ