งานติดตามและประเมินผล

 1. ติดตามรายงานการประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ระยะครึ่งแผน)
 2. ติดตามรายงานการประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ระยะเต็มแผน)
 3. ติดตามรายงานผลแผนปฏิบัติการจากแผนทรัพยากรด้านต่างๆ
 4. ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี
 5. ติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี
 6.  ติดตามประเมินผลโครงการเฉพาะของมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมาย
 7. รวบรวมข้อมูลเพื่อปรับแผนเพื่อประสานงานการปรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
 8. ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยอื่นในงานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน การพัฒนาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการวางแผนและพัฒนา
 9. รวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนและประสานงานการปรับแผนพัฒนา
 10. ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยอื่นในงานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนการพัฒนาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา
 11. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย