ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

กองนโยบายและแผน เดิมมีฐานะเป็นฝ่ายวางแผนและพัฒนา และในปี พ.ศ. 2518 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 มีประกาศแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูใหม่ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาจึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นสำนักวางแผนและพัฒนามีฐานะเทียบเท่าคณะวิชา ประกอบด้วยฝ่ายต่าง ๆ 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายแผนงานและประเมินผล และฝ่ายสถิติข้อมูล

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549 ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 123 ตอนที่ 74 ง วันที่ 3 สิงหาคม 2549 ให้สำนักวางแผนและพัฒนามีฐานะเป็นกองนโยบายและแผน สังกัดสำนักงานอธิการบดี และเพื่อให้การบริหารงานบุคคล หน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และสำนักงานอธิการบดี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18(2)(5) และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2549 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2549 วันที่ 29  พฤศจิกายน 2549 จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารงานภายในออกเป็น 6 งาน ได้แก่

     1. งานบริหารทั่วไป

     2. งานพัฒนานโยบายวางแผนและประเมินผล

     3. งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ

     4. งานทุนและความร่วมมือระหว่างประเทศ

     5. งานวางผังแม่บท

     6. งานประกันคุณภาพ

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีแผนในการบริหารและพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
  • เพื่อให้มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องตอบสนองการพัฒนามหาวิทยาลัยและบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
  • เพื่อให้มีการกำกับติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสนอแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจต่อผู้บริหาร อันนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
  • เพื่อให้มีระบบการรวบรวมข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
  • ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน มหาวิทยาลัยต่างประเทศเพื่อการพัฒนาวิชาการในด้านต่าง ๆ
  • วางผังแม่บทการใช้พื้นที่เพื่อการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างของมหาวิทยาลัย