ประวัติความเป็นมา

สืบเนื่องมาจากพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 มาตรา 19 ได้กำหนดให้วิทยาลัยครูแต่ละแห่งมีคณะกรรมการประจำวิทยาลัยครู และมาตรา 21 ได้กำหนดให้คณะกรรมการ ประจำวิทยาลัยครูทำหน้าที่จัดทำงบประมาณประจำปีเสนอกรมการฝึกหัดครู จากข้อกำหนดของมาตราดังกล่าว วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี จึงมีการจัดตั้งสำนักวางแผนและพัฒนาขึ้น

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักวางแผนและพัฒนา

  1. อาจารย์รัตน์ ยืนนาน
  2. อาจารย์ประสิทธิ์ ทองแจ่ม
  3. อาจารย์ประสิทธิ์ บัวคลี่

ต่อมาในปี พ.ศ.2538 ได้ยกเลิกพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 และพระราชบัญญัติ วิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2527 และ ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 ประกาศในพระราชกิจจานุเบกขา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 112 ตอนที่ 4ก วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2538 มีผลให้วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี เปลี่ยนเป็น “สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี”

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา 

  1. อาจารย์ประสิทธิ์ บัวคลี่
  2. อาจารย์อภิชาติ พัฒนะวิริยะพิศาล

และในปี พ.ศ.2547 ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 สำนักวางแผนและพัฒนาได้เปลี่ยนเป็น “กองนโยบายและแผน” จนถึงปัจจุบัน

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

  1. นางโสภา ปุ่นสุวรรณ
  2. นางวีณา นวลละออง