ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าร่วมประชุมโครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการ บุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อระดมความคิดเห็นและออกแบบมหาวิทยาลัยร่วมกัน” (SRU Re-profile)

(วันศุกร์ ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒) กองนโยบายและแผน นำโดย ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าร่วมประชุมโครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการ บุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อระดมความคิดเห็นและออกแบบมหาวิทยาลัยร่วมกัน” (SRU Re-profile) ที่กำลังจะจัดดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยรองอธิการบดีทุกฝ่าย และบุคลากรสายวิชาการที่สนใจสมัครเข้าเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐ คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ๓ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี