ประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ของ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และการจัดโครงการประชุมสัมมนา “การกำหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้สอดคล้องกับพระราโชบาย ด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10”

ประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ของ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และการจัดโครงการประชุมสัมมนา “การกำหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้สอดคล้องกับพระราโชบาย ด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10” ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี