งานนโยบายและแผน

Title Download
ผังแสดงความเชื่อมโยงแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
  1 files      1 download
Download
ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการศึกษาและพัฒนาเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  1 files      3 downloads
Download
ปฏิทินการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ.2561
  1 files      40 downloads
Download
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561
  1 files      55 downloads
Download
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  1 files      62 downloads
Download
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี ปี 2560-2564
  1 files      28 downloads
Download
แผนปฏิบัติราชการ ปี 60
  1 files      39 downloads
Download
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี60
  1 files      33 downloads
Download