งานนโยบายและแผน

Title
แผนปฎิบัติการงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ภาพรวม)
 1 file(s)  13 downloads
นโยบายและแผน June 12, 2019 Download
ผังแสดงความเชื่อมโยงแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
 1 file(s)  2 downloads
นโยบายและแผน, แผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ June 22, 2018 Download
ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการศึกษาและพัฒนาเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 1 file(s)  4 downloads
นโยบายและแผน November 8, 2017 Download
ปฏิทินการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ.2561
 1 file(s)  43 downloads
นโยบายและแผน, แผนปฏิบัติราชการ May 17, 2017 Download
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561
 1 file(s)  57 downloads
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ, นโยบายและแผน May 9, 2017 Download
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 1 file(s)  63 downloads
นโยบายและแผน, แผนปฏิบัติราชการ May 9, 2017 Download
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี ปี 2560-2564
 1 file(s)  30 downloads
นโยบายและแผน April 12, 2017 Download
แผนปฏิบัติราชการ ปี 60
 1 file(s)  40 downloads
นโยบายและแผน January 18, 2017 Download
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี60
 1 file(s)  36 downloads
นโยบายและแผน January 18, 2017 Download