รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

Title Download
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 2 (วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2561)
  1 files      1 download
Download
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 1 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม พ.ศ 2559
  1 files      11 downloads
Download
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 3 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2560)
  1 files      4 downloads
Download
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 2 (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2560)
  1 files      4 downloads
Download
รายงานผลการดำเนินปีงบประมาณ ปี 2559 ไตรมาส 4
  1 files      16 downloads
Download