Smart City 2 (ประชุมเตรียมความพร้อมการลงนามทำบันทึกความร่วมมือ)

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการจัดประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง/หัวหน้ากลุ่มหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการลงนามทำบันทึกความร่วมมือโครงการสุราษฎร์ธานีเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน (Smart City) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ในวันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 2 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี