รางวัลชนะเลิศในการประกวด Best Practice วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของหน่วยงาน ในหัวข้อ “Smart Meeting”

กองนโยบายและแผน คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวด Best Practice วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของหน่วยงาน ในหัวข้อ “Smart Meeting” โครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม โดยได้รับมอบรางวัลจาก นายศักดา ศิริพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และ นายวิทยา สังคะดี นักวิเทศสัมพันธ์ เป็นตัวแทนกองนโยบายและแผน เป็นผู้รับรางวัล ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2562 ณ โรงแรมกระบี่ทิพา รีสอร์ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ โดยกองนโยบายและแผนได้นำเอาหลักการ 4M+1E มาประยุกต์ใช้โดยการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ QR Code มาใช้กับการจัดประชุมเพื่อทดแทนการทำงานแบบเดิมที่มีการใช้กระดาษเป็นหลักและจำนวนมาก ทำให้ได้วิธีการจัดประชุมรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าเป็น “Smart Meeting” สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อหน่วยงานและสิ่งแวดล้อม จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานดังนี้

  1. เพื่อลดการใช้กระดาษในหน่วยงาน
  2. เพื่อลดปัญหาการทิ้งเอกสารประกอบการประชุม
  3. เพื่อลดการตัดต้นไม้ทำลายป่าในการนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษ
  4. เพื่อลดระยะเวลาในการประสานงาน