ประชุมคณะกรรมการจัดทำต้นทุน ครั้งที่ 1/2562

วันนี้ (2 กันยายน 2562) ดร.เบญจวรรณ คงขน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย พร้อมด้วย นางวีณา นวลละออง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำต้นทุน ครั้งที่ 1/2562 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 2159/2562 เรื่อง แต่งตั้งคระกรรมการจัดทำต้นทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของคระกรรมการพัฒนาระบบราชการ ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหารของมหาวิทยาลัยภาครัฐ ในการนำข้อมูลต้นทุนมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการหน่วยงานนอกเหนือจากการลดค่าใช้จ่ายและการปรับปรุงกิจกรรม ตามเกณฑ์ประเมินของกรมบัญชีกลาง ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี