ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบเจลล้างมือให้กับกองนโยบายและแผน เพื่อร่วมรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด-19 (Covid-19)

(9 มีนาคม 2563) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย มอบเจลล้างมือให้กับกองนโยบายและแผน โดยมีนางวีณา นวลละออง ผู้อำนวยการกองฯ และเจ้าหน้าที่รับมอบ เพื่อร่วมรณรงค์​ป้องกันเชื้อโควิด-19 (Covid-19) เนื่องจากมีนักศึกษาและผู้มาติดต่อราชการเป็นจำนวนมาก และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสในกลุ่มคนหมู่มาก ทั้งนี้เจลล้างมือผลิตโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษมี ชัยเจริญวิมลกุล ประธานหลักสูตรเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักศึกษาร่วมกันผลิตเจลล้างมือ เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาของนักศึกษาหลักสูตรเคมี จึงนำมาเพิ่มทักษะให้กับนักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง เป็นการสร้างการเรียนรู้ต่อการทำงานในอนาคต ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย สำหรับวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด -19) มี 5 วิธีง่ายๆ ดังนี้ 1.หมั่นล้างมือด้วยน้ำ และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ 2.ปิดปาก ปิดจมูก เวลาไอ จาม ด้วยกระดาษทิชชู หรือ ต้นแขนด้านใน 3.หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจหรืออาการคล้ายไข้หวัด 4.ปรุงอาหารประเภทเนื้อสัตว์ และไข่ให้สุกด้วยความร้อน 5.สวมอุปกรณ์ป้องกันเมื่อต้องสัมผัสกับสัตว์ป่ามีชีวิต หรือสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม