โครงการ SRU Re-Profile “ประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์รุ่นใหม่ (SRU New Gen) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสู่อนาคต”

ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ SRU Re-Profile “ประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์รุ่นใหม่ (SRU New Gen) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสู่อนาคต” ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมขนอมซันไรส์ อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อระดมความคิดเห็น และรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการออกแบบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสู่การเป็น SMART UNIVERSITY ตามแพลตฟอร์มของ อววน. ด้านการศึกษา ด้านการบริหารจัดการ ด้านสวัสดิการ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านทางกลุ่มอาจารย์รุ่นใหม่ (SRU New Gen) ที่อายุไม่เกิน ๓๕ ปี และเป็นบุคลากรสายวิชาการ

#ผู้เสนอโครงการ >> กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

#วิทยากร >> รองอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบันของมหาวิทยาลัย และอาจารย์ไพศาล นาคกราย

#ภาพถ่าย >> @A kobin Naowakoaugsorn จากฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี