พบ ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อพบปะพูดคุยและเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

(วันนี้ 3 มกราคม 2563) ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยนางวีณา นวลละออง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เข้าพบ ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อพบปะพูดคุยและเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในด้านแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 15 มกราคม 2563 และอวยพรเนื่อง ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี