นางสาวปิยธิดา จุ้งลก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่าย :

วุฒิการศึกษา

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โทรศัพท์ 077 – 355624

อีเมล์ rinda_0410@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ