น.ส.ศลักษณ์พร ติ้วพานิช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่าย :

วุฒิการศึกษา

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โทรศัพท์ : 077-355624

อีเมล์ : me_anny@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ –