นางเปรมจิตต์ ทิพย์มณี
นักวิเทศสัมพันธ์
ฝ่าย :

วุฒิการศึกษา

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา University of Wales Institute,Cardiff

โทรศัพท์ 077-355694

อีเมล์ premjit.kli@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ