นางสาวเสาวรส เกตุกัณฑ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่าย :

วุฒิการศึกษา

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โทรศัพท์ 077-355624

อีเมล์ saowaros.gat@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ