นางอุไร ส้มเกลี้ยง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่าย :

วุฒิการศึกษา

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โทรศัพท์ 077-355624

อีเมล์ okoko_narak@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ