นายวิทยา สังคะดี
นักวิเทศสัมพันธ์
ฝ่าย :

ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์

วุฒิการศึกษา

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โทรศัพท์ 077-355694

อีเมล์ alfaradi492@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ