ผศ. ดร. วรรณะ บรรจง
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
ฝ่าย :

อ. วรรณะ