ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์
ฝ่าย :

การศึกษา: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

โทรศัพท์ภายใน :

อีเมล : ajarnden@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ: