ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
ฝ่าย :

การศึกษา

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุคต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โทรศัพท์ภายใน : 9997

อีเมล :  ban_chong@yahoo.com
ความเชี่ยวชาญ: การวิจัยทางการศึกษาจิตวิทยา พฤติกรรมองค์กร