นางสาวขนิษฐา สาริขา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่าย :

การศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรังสิต

โทรศัพท์ 077-913333 ต่อ 5600

อีเมล :  aonlysk@gmail.com

หน้าที่รับผิดชอบ : งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ