นางสาวขนิษฐา สาริขา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่าย :

วุฒิการศึกษา

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โทรศัพท์ 077-355624

อีเมล์ aonlysk@gmail.com

หน้าที่รับผิดชอบ 

ความเชี่ยวชาญ