นางสาวปิยธิดา จุ้งลก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่าย :

การศึกษา

รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โทรศัพท์ภายใน 6501

อีเมล: rinda_0410@hotmai

หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานนโยบายและแผน