นางอุไร ส้มเกลี้ยง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่าย :

การศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โทรศัพท์ภายใน 6502

อีเมล : okoko_narak@hotmail.com

หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานงบระมาณ (งบประมาณแผ่นดิน)