นายวิทยา สังคะดี
นักวิเทศสัมพันธ์
ฝ่าย :

การศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โทรศัพท์ภายใน  6954

อีเมล : alfaradi492@gmail.com

หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานวิเทศสัมพันธ์