โครงการศึกษาและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยีเพ็งสู่ชุมชนปลอดขยะ

ดร.อนุมาน จันทวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และ ดร.จีรติ พูนเอียด คณะกรรมการกำกับติดตาม และประเมินผลโครงการพร้อมทีมงานลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงาน “โครงการศึกษาและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยีเพ็งสู่ชุมชนปลอดขยะ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการและกระตุ้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชนปลอดขยะ ให้มีความรู้และพฤติกรรมที่นำไปสู่การลด การใช้ซ้ำและการนำขยะมาใช้ใหม่ ณ ศูนย์ชุมชนศึกษาป่าชุมชน บ้านทุ่งยี่เพ็ง หมู่ที่ 4 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยมี ดร.ปารณีย์ ศรีสวัสดิ์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว