การประชุมติดตาม การจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อาจารย์วสันต์  สุทธโส ตำแหน่งรองอธิการบดี ฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมติดตาม การจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการงบลงทุน รายการครุภัรฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้หน่วยงานสามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ตามนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายของรัฐบาล ณ ห้องราชพฤกษ์ 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี