ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ บ้านปรางหวาน ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บ่ายของวันที่ 7 สิงหาคม 2562 คณะผู้ติดตามผลเชิงลึกโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จากสำนักงบประมาณ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย นำโดย ดร.เบญจวรรณ คงขน รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและวิจัย ดร.ชนัญชิดา  ทิพย์ญาณ รองอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการและขับเคลื่อนพระราโชบาย อาจารย์ณัชชารีย์ ทวีหิรัญรัฐกิจ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและการขับเคลื่อนพระราโชบาย นางวีณา นวลละออง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน อาจารย์ผู้จัดทำโครงการและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ บ้านปรางหวาน ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยคณะผู้ติดตามได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสอบถามและสัมภาษณ์เจ้าของโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องของ 6 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวิถีเกษตรโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรบ้านภูริน ได้แก่กิจกรรมย่อย ดังนี้

  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
  2. บริหารจัดการแปลงเกษตรปลอดสารเคมี
  3. แปรรูปพืชเศรษฐกิจของชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่า
  4. พัฒนาบรรจุภัณฑ์และตลาด
  5. ศึกษาทุนและศักยภาพด้านการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนกิจกรรมท่องเที่ยวและการบริหารจัดการ
  6. พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนกิจกรรมท่องเที่ยวและการบริหารจัดการ