โครงการติดตามผลเชิงลึกโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จากสำนักงบประมาณ

วันนี้ เวลา 09.30 น. (วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562) ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ นายสุรเชษฐ์ ณ กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการส่วนประเมินผล 7 และคณะผู้ติดตามผลเชิงลึกโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จากสำนักงบประมาณ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ผู้จัดทำโครงการและเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจรับและรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 5 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 28,675,000 บาท โดยกองประเมินผล 1 ได้เข้ามาดำเนินการติดตามผลเชิงลึก (In-Depth Monitoring) เพื่อการจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงาน ในด้านความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ/การใช้จ่ายงบประมาณ /ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณของทั้ง 5 โครงการหลัก ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี