Agenda Function & Area ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานในที่ประชุมการจัดทำข้อมูลพื้นฐานโครงการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ตามยุทธศาสตร์ แผนของส่วนราชการและแผนจังหวัด Agenda Function & Area ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ สำนักศิลปและวัฒนะธรรม  ตัวแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันหารือและระดมความคิดเห็นในการออกแบบและจัดทำโครงการแหล่งท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงกับสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมทางด้านประวัติศาสตร์อารยธรรมศรีวิชัย การตามรอยท่านพุทธทาสและนวัตวิถีของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวของชาวสุราษฎร์ธานีต่อไป