โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีคณะวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว/กรรมการกำกับติดตาม และประเมินผลโครงการศึกษาและพัฒนาเชิงพื้นที่ และทีมงานลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนิน “โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.อบรมความรู้ให้แก่ชุมชน (การจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม, การเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว, การบริหารจัดการการท่องเที่ยว. การจัดเส้นทางการท่องเที่ยว, การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์, และมัคคุเทศก์ชุมชนแนะนำแหล่งท่องเที่ยว) 2.จัดตั้งกลุ่มและกรรมการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชนวัดไทร 3.จัดทำแผนและปฏิทินส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน 4. สร้างเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยงวัดไทร ตลาดศาลเจ้า ศาลเจ้าปุนเถ้ากง

Read more

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนอ่าวบ้านดอนเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

เช้าวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน นำทีมงานลงติดตามผลการดำเนินโครงการศึกษาและพัฒนาเชิงพื้นที่ “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนอ่าวบ้านดอนเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหาความมั่นทางทางอาหารของชุมชนอ่าวบ้านดอน ใน 6 มิติ ได้แก่ 1. มิติการเพิ่งพาตนเองด้านอาหาร 2. มิติด้านความพอเพียงของอาหารในการบริโภค 3. มิติด้านฐานทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเลและทะเล

Read more

โครงการ “พลังเป็ดพัฒนาชุมชนสู่วิถีการพึ่งพาตนเอง”

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน พร้อมด้วย ผศ.ดร.มาริสา อินทวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ และคณะ นำทีมลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการศึกษาและพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการ “พลังเป็ดพัฒนาชุมชนสู่วิถีการพึ่งพาตนเอง” ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.โสภณ

Read more

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2561

กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2561 วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. ห้องราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3

Read more

ประชุมเตรียมที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในโอกาสองคมนตรี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ และคณะ เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2561

กองนโยบายและแผน จัดประชุมเตรียมที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในโอกาสองคมนตรี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ และคณะ เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2561 เวลา 13.00 น. ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

Read more

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561

กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3               

Read more

การชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ แผนการปฏิรูปประเทศ

กองนโยบายและแผนจัดประชุม คณบดี/ผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการสำนัก เพื่อเป็นการชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ แผนการปฏิรูปประเทศ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.nesdb.go.th/ewt_news.php?nid=7099

Read more

ประชุมระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 20 ปี

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 20 ปี โดยมี ผศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอฺธิการบดี เป็นประธานในเปิดการประชุม และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟังการจัดทำแผนเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562  ระหว่างวันที่

Read more