การประชุมการประเมินสถานภาพแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2563-2566)

เช้าวันนี้ (19 เมษายน 2562) ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมการประเมินสถานภาพแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2563-2566) ตามที่สภามหาวิทยาลัย ได้ออกข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2555 เพื่อเป็นกรอบในการเสนอชื่อ ผู้สมัครดำรงตำแหน่งอธิการบดี ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 4

Read more

การสอดส่องผลการดำเนินโครงการและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

เช้าวันนี้ (4 เม.ย.62) ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ นายพีระพล นันทวงษ์ รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะผู้ติดตามจาก สำนักงานกลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี เพื่อสอดส่องผลการดำเนินโครงการและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จำนวน

Read more

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)

มหาวิทยาลัยราชภัฏน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาในการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยจัดทำยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2578) ขึ้นมา ต่อมาได้มีการทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 โดยมีการส่วนรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง

Read more

ประชุมเพื่อหารือแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ (แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๒ )โครงการบริการวิชาการ

เวลา ๑๔.๐๐ น. กองนโยบายและแผนจัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ (แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๒ )โครงการบริการวิชาการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ร่วมกับ ๑. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ๒. ผู้อำนวยการกองคลัง ๓. หัวหน้างานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น

Read more

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

กองนโยบายและแผน นำทีมงานโดย ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ และนางวีณา นวลละออง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน จัดประชุมตัวแทนตัวแทนของหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยฯ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ ร้านฟรีด้อมเสต็ก อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ  

Read more

ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะในการเตรียมจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากคณะศึกษาดูงานสำนักงบประมาณ

กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะในการเตรียมจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากคณะศึกษาดูงานสำนักงบประมาณ และรายงานผลการดำเนินงานด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

Read more

การประชุมติดตาม การจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อาจารย์วสันต์  สุทธโส ตำแหน่งรองอธิการบดี ฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมติดตาม การจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการงบลงทุน รายการครุภัรฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้หน่วยงานสามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ตามนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายของรัฐบาล ณ ห้องราชพฤกษ์ 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

Read more

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม งบประมาณเงินรายได้เหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันนี้ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม งบประมาณเงินรายได้เหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องราชพฤกษ์ 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

Read more