โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชผักพื้นบ้านของตำบลหาดส้มแป้น ณ โรงเรียนหาดส้มแป้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561 ผศ.ดร.จิตเกษม หลำสะอาด และ ดร.วัชรี รวยรื่น นำคณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินผลโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชผักพื้นบ้านของตำบลหาดส้มแป้น ณ โรงเรียนหาดส้มแป้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

Read more

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามพระราโชบายด้านการศึกษา ด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตามคำสั่งที่ 2389/2561

รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี และ ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามพระราโชบายด้านการศึกษา ด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตามคำสั่งที่ 2389/2561 ในวันพุธ ที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. ห้องประชุมชั้น

Read more

ประชุมคณะกรรมการ พิจารณา กลั่นกรอง คำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการ พิจารณา กลั่นกรอง คำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

Read more

ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม การจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม การจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายของรัฐบาล โดยมี ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4

Read more

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ช่วงเช้า)

เช้าวันนี้ (พฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561) พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ได้น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 มากําหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และบรรยายผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ/เอกชน ผู้บริหารที่เข้าร่วมต้อนรับ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นที่มีส่วนช่วยในการใช้องค์ความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

Read more

โครงการประชุมสัมมนา “การกำหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้สอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10”

ประมวลภาพการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการดำเนินงาน ตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10” โดย นายวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัย การนำเสนอ ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ระยะ 20 ปี โดย รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการการแทนอธิการบดี นำเสนอความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระยะ 20

Read more

ประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ของ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และการจัดโครงการประชุมสัมมนา “การกำหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้สอดคล้องกับพระราโชบาย ด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10”

ประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ของ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และการจัดโครงการประชุมสัมมนา “การกำหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้สอดคล้องกับพระราโชบาย ด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10” ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี  

Read more

โครงการศึกษาและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยีเพ็งสู่ชุมชนปลอดขยะ

ดร.อนุมาน จันทวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และ ดร.จีรติ พูนเอียด คณะกรรมการกำกับติดตาม และประเมินผลโครงการพร้อมทีมงานลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงาน “โครงการศึกษาและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยีเพ็งสู่ชุมชนปลอดขยะ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการและกระตุ้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชนปลอดขยะ ให้มีความรู้และพฤติกรรมที่นำไปสู่การลด การใช้ซ้ำและการนำขยะมาใช้ใหม่ ณ ศูนย์ชุมชนศึกษาป่าชุมชน บ้านทุ่งยี่เพ็ง หมู่ที่ 4 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

Read more

โครงการเพิ่มมูลค่าของสมุนไพรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และประธาน กรรมการกำกับติดตาม และประเมินผลโครงการศึกษาและพัฒนาเชิงพื้นที่ ด้านการเกษตร ประมง และผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน พร้อมทีมงานลงพื้นที่ ติดตามการดำเนิน “โครงการเพิ่มมูลค่าของสมุนไพรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี” ณ ศูนย์อนามัยปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read more