แบบฟอร์ม

Title
แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564
 1 file(s)  189 downloads
แบบฟอร์ม July 3, 2020 Download
แบบฟอร์มแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
 1 file(s)  755 downloads
แบบฟอร์ม January 6, 2020 Download
แบบฟอร์มโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563
 1 file(s)  362 downloads
แบบฟอร์ม December 24, 2019 Download
ข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้นประกอบการจัดทา แบบรูปรายการก่อสร้าง งานวางผังแม่บท และออกแบบ
 1 file(s)  288 downloads
แบบฟอร์ม October 2, 2019 Download
แบบฟอร์ม ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ
 1 file(s)  360 downloads
แบบฟอร์ม September 20, 2019 Download
ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ-2563-ปรับปรุง
 1 file(s)  431 downloads
แบบฟอร์ม July 22, 2019 Download
แบบฟอร์มกันเหลื่อมปี 2562
 1 file(s)  119 downloads
แบบฟอร์ม July 19, 2019 Download
แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 1 file(s)  256 downloads
แบบฟอร์ม July 19, 2019 Download
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
 1 file(s)  433 downloads
แบบฟอร์ม January 11, 2019 Download
แบบฟอร์มคำของบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 1 file(s)  105 downloads
แบบฟอร์ม December 25, 2018 Download
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปี 4 ยุทธศาสาตร์
 1 file(s)  209 downloads
แบบฟอร์ม August 30, 2018 Download
ตารางแสดงความเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตร์
 1 file(s)  184 downloads
แบบฟอร์ม August 22, 2018 Download
กรอบทิศทาง ตามร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 1 file(s)  118 downloads
แบบฟอร์ม August 22, 2018 Download
แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561– พ.ศ. 2564 (ฉบับทบทวน)
 1 file(s)  46 downloads
แบบฟอร์ม August 22, 2018 Download
แบบฟอร์มแผน / ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 1 file(s)  436 downloads
แบบฟอร์ม August 9, 2018 Download
แบบคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 1 file(s)  326 downloads
แบบฟอร์ม June 11, 2018 Download
แบบฟอร์ม โครงการความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ
 1 file(s)  213 downloads
แบบฟอร์ม May 24, 2018 Download
แบบเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ประจำปีงบประมาณ 2561
 1 file(s)  103 downloads
แบบฟอร์ม May 17, 2018 Download
แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินงานโครงการศึกษาและพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 1 file(s)  65 downloads
แบบฟอร์ม May 8, 2018 Download
หลักเกณฑ์-แนวทางการกำกับติดตามและประเมินผลโครงการศึกษาและพัฒนาเชิงพื้นที่งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2561
 1 file(s)  38 downloads
แบบฟอร์ม May 8, 2018 Download